Aadya Shri Nijalingeshwar Shikshan Sanstha

Sanjay Patil College of Pharmacy, Sankeshwar

Faculty

Teaching Faculties:

Prema Sanjaykumar Danole
Sushma G.Narsingshetti
Shamal S.Patil
Madhuri R.Harihar
Trupti Vijay Talwar
Ishwar Ashok Kale
Nita Santosh Hirermath
Sahil Gorwade