Aadya Shri Nijalingeshwar Shikshan Sanstha

Sanjay Patil College of Pharmacy, Sankeshwar

Faculty

Teaching Faculties:

Prema Sanjaykumar Danole
Saraswati V. Horkeri
Sushma G.Narsingshetti
Madhuri R.Harihar
Sahil Gorwade